Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri

Hukuk Büromuz avukatları Av. Mert Can BAYRAM ve Av. Halil Furkan CEBECİ uzlaştırmacı sertifikasına haiz olup, uzlaştırma ve ihtiyari arabuluculuk görüşmelerinde ceza hukuku ve iş hukuku ile ilgili uyuşmazlıkları çözümleme yetkisine haizdirler. 

Uzlaştırma ve Uzlaşma Nedir?


Ceza hukukunda uzlaştırma, ceza soruşturması ve davasında tarafsız bir kimsenin arabuluculuğuyla uyuşmazlığın çözülmesi için suçun mağduru ve failinin iletişim kurduğu süreçtir (CMK md. 253/1). Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre uzlaşma, iletişim süreci sonunda varılan anlaşmayı ifade ederken, uzlaştırma tarafların katıldığı sürecin bizzat kendisini ifade etmek için kullanılmaktadır. Uzlaştırma müzakereleri ve uzlaşma anlaşması, şartları varsa hem soruşturma aşamasında hem de kovuşturma aşamasında yapılabilir (CMK md.253, md.254). Herhangi bir suç ile bağlantısı olmayan özel hukuk uyuşmazlıklarının mahkeme dışı çözüm yöntemine arabuluculuk denilmektedir (Arabuluculuk Kanunu md.2).


image
loader